Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EKOLA

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.sklep.ekola.com.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827) SPRZEDAWCĄ i równocześnie ADMINISTRATOREM sklepu internetowego jest firma:

A.P.U.K. EKOLA - Grzegorz Cieliszak,
46-243 Borkowice, ul.Bogacka 14
Adres do KORESPONDENCJI jak wyżej
tel. +48 4473530
e-mail: sklep@ekola.com.pl

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 751-168-95-78, REGON: 160229046 
Numer rachunku bankowego do wpłat: Santander Bank Polska S.A., nr konta 67 1090 2529 0000 0001 4435 4384, SWIFT/BIC: WBKPPLPP  

KUPUJĄCY ma prawo przed złożeniem ZAMÓWIENIA do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu - w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez KUPUJĄCEGO z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.

  1. Definicje

   Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

   1. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje ZAMÓWIENIA w ramach Sklepu;

   2. KONSUMENT – KLIENT, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za KONSUMENTA uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

   3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

   4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Sklep Ekola;

   5. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – serwis internetowy dostępny pod sklep.ekola.com.pl lub sklepik.ekola.com.pl (domena techniczna ekola.iai-shop.pl), za pośrednictwem którego KLIENT może w szczególności składać ZAMÓWIENIA;

   6. PRODUKT – rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w SKLEPIE INTERNETOWYM;

   7. UMOWA SPRZEDAŻY – UMOWA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy A.P.U.K. EKOLA - Grzegorz Cieliszak, 46-243 Borkowice, ul.Bogacka 14, NIP: 751-168-95-78, REGON: 160229046 a KLIENTEM, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

   8. Ustawa o prawach KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

   9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

   10. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli KLIENTA, zmierzające bezpośrednio do zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY, określające w szczególności rodzaj i liczbę PRODUKTU.


  2. Postanowienia ogólne

   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: sklep.ekola.com.pl lub sklepik.ekola.com.pl (domena techniczna ekola.iai-shop.pl).

   2. Niniejszy Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

   3. SKLEP INTERNETOWY, działający pod adresem: sklep.ekola.com.pl lub sklepik.ekola.com.pl (domena techniczna ekola.iai-shop.pl), prowadzony jest przez A.P.U.K. EKOLA - Grzegorz Cieliszak, 46-243 Borkowice, ul.Bogacka 14, NIP: 751-168-95-78, REGON: 160229046. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

   4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

    1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
    2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji PRODUKTÓW dostępnych w ramach sklepu internetowego;
    3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
    4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.

   5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta KLIENT następujących minimalnych wymagań technicznych:

    1. W przypadku komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora - nie mniejsza niż: 1024x768.
    2. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji.
    3. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail.
    4. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies.

   6. W celu korzystania ze sklepu internetowego KLIENT powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

   7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa A.P.U.K. EKOLA - Grzegorz Cieliszak, 46-243 Borkowice, ul.Bogacka 14, NIP: 751-168-95-78, REGON: 160229046 zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

   8. SPRZEDAWCA jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży - fakturę lub paragon. Do KLIENTA faktura jest przesyłana drogą elektroniczną, na żądanie KLIENTA wysyłany jest paragon.

   9. Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie WWW SPRZEDAWCY, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

   10. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami. Obowiązuje przekazanie zużytego sprzętu podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

   11. Jeżeli sprzęt elektryczny jest przeznaczony dla gospodarstw domowych SPRZEDAWCA obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt
    dostarczony.

   12. Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
    http://www.rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php?nazwa_podmiotu=&state_id%5B%5D=0&nr_rej=&nr_nip=&literal_id%5B%5D=Z&szukaj=Wyszukaj

   13. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu sklep.ekola.com.pl lub sklepik.ekola.com.pl (domena techniczna ekola.iai-shop.pl) oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.


  3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

   1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. KLIENT może złożyć ZAMÓWIENIE bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

   2. Administrator sklepu internetowego A.P.U.K. EKOLA - Grzegorz Cieliszak, 46-243 Borkowice, ul.Bogacka 14, NIP: 751-168-95-78, REGON: 160229046 może pozbawić KLIENTA prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez KLIENTA Regulaminu, a w szczególności, gdy KLIENT:

    1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
    2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych KLIENTÓW sklepu internetowego;
    3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez administratora za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię A.P.U.K. EKOLA - Grzegorz Cieliszak.

   3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody A.P.U.K. EKOLA - Grzegorz Cieliszak.

   4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, SKLEP INTERNETOWY podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

   5.  KLIENT zobowiązany jest w szczególności do:

    1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;
    2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
    3. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
    4. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
    5. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych KLIENTÓW oraz A.P.U.K. EKOLA - Grzegorz Cieliszak;
    6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.


  4. Procedura zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY

   1. Informacje o PRODUKTACH podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

   2. W celu zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową sklep.ekola.com.pl lub sklepik.ekola.com.pl (domena techniczna ekola.iai-shop.pl), dokonać wyboru konkretnego PRODUKTU lub usługi, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane KLIENTOWI komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

   3. Wybór zamawianych przez KLIENTA PRODUKTÓW dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

   4. W trakcie składania ZAMÓWIENIA – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub inny równoznacznie informujący o obowiązku zapłaty, np. „Zamawiam i płacę” - KLIENT ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego PRODUKTU. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi KLIENTOWI komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

   5. Po podaniu przez KLIENTA korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego ZAMÓWIENIA. Podsumowanie ZAMÓWIENIA będzie zawierać informacje dotyczące:

    1. przedmiotu ZAMÓWIENIA,
    2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych PRODUKTÓW, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
    3. wybranej metody płatności,
    4. wybranego sposobu dostawy,
    5. czasu dostawy,
    6. inne

   6. W celu wysłania ZAMÓWIENIA konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku„Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub inny równoznacznie informujący o obowiązku zapłaty, np. „Zamawiam i płacę”.

   7. Wysłanie przez KLIENTA ZAMÓWIENIA stanowi oświadczenie woli zawarcia z A.P.U.K. EKOLA - Grzegorz Cieliszak, 46-243 Borkowice, ul.Bogacka 14, NIP: 751-168-95-78, REGON: 160229046 UMOWY SPRZEDAŻY, zgodnie z treścią Regulaminu.

   8. Po złożeniu ZAMÓWIENIA, KLIENT otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "EKOLA – Złożyłeś ZAMÓWIENIE nr xx" zawierającą informację o zamówieniu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów ZAMÓWIENIA.

   9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez KLIENTA wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

   10. UMOWA zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych ZAMÓWIENIA oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.


  5. Dostawa

   1. Dostawa PRODUKTÓW jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez KLIENTA w trakcie składania ZAMÓWIENIA.

   2. Koszty dostawy ponosi KLIENT chyba, że opis oferty PRODUKTU stanowi inaczej.

   3. KLIENT w trakcie wypełniania interaktywnego formularza ZAMÓWIENIA jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania Zamóienia.

   4. Zakupione PRODUKTY wysyłamy przesyłkami pocztowymi lub firmami kurierskimi.

   5. Jeżeli KLIENT wybrał opcje wysyłki PRODUKTU z opcja płatności "za pobraniem" - KLIENT zobowiązany jest do odbioru przesyłki z zamówionymi PRODUKTAMI. Jeżeli KLIENT - bez względu na przyczynę - nie dokona odbioru przesyłki - SPRZEDAWCA ma prawo do odstąpienia od umowy z dniem zwrotnego otrzymania nieodebranej przesyłki.

   6. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania ZAMÓWIENIA do KLIENTA.


  6. Ceny i metody płatności:

   1. Ceny PRODUKTÓW podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

   2. Podane ceny PRODUKTÓW nie obejmują kosztów dostawy.

   3. KLIENT ma możliwość uiszczenia zapłaty:

    1. przedpłata - przelewem na konto bankowe numer 67 1090 2529 0000 0001 4435 4384 w ING Santander Bank Polska S.A. lub przesłany w potwierdzeniu ZAMÓWIENIA;
    2. za pobraniem - przy odbiorze wysłanych PRODUKTÓW;
    3. płatność gotówką w przypadku uzgodnionego odbioru osobistego - zamówione PRODUKTY należy odebrać w terminie 10 dni od złożenia ZAMÓWIENIA w siedzibie firmy;
    4. system płatności IAI Pay, zintegrowany ze sklepem, obsługiwany przez firmę IAI Spółka Akcyjna z siedzibą al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000325245, NIP: 8522470967, REGON: 320147706.

   4. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem KLIENT zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu UMOWY SPRZEDAŻY w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony UMOWY SPRZEDAŻY postanowią inaczej.

   5. SPRZEDAWCA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

   6. Po uzgodnieniu możliwa inna forma płatności.


  7. Prawo do odstąpienia od umowy

   1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

   2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (A.P.U.K. EKOLA - Grzegorz Cieliszak, 46-243 Borkowice, ul.Bogacka 14, sklep@ekola.com.pl, Telefon: 736 005 085 lub 77 447 35 30) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

   3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


  8. Skutki odstąpienia od umowy

   1. W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

   2. Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać PRODUKT na adres do KORESPONDENCJI podany w danych SPRZEDAWCY - chyba że SPRZEDAWCA zaproponował, że sam odbierze PRODUKT. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.

   3. KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

   4. SPRZEDAWCA w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy od SPRZEDAWCY do KONSUMENTA. SPRZEDAWCA może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez KONSUMENTA dowodu jej odesłania - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   5. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. W przypadku gdy płatność byłą dokonana kartą płatniczą SPRZEDAWCA dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

   6. Bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT (KLIENT).

   7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach:
    1. umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą KONSUMENTA, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
    2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;
    3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji KONSUMENTA lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;
    4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;
    5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaję nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
    7. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu UMOWY SPRZEDAŻY, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynku, nad którym przedsiębiorca nie ma kontroli;
    8. umowy, w której KONSUMENT wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania KONSUMENT zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne
     do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje KONSUMENTOWI w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
    9. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    10. umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
    11. umowy zawartej na aukcji publicznej;
    12. umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
    13. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą KONSUMENTA przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

   8. SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

   9. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

    – Adresat: A.P.U.K. EKOLA - Grzegorz Cieliszak, 46-243 Borkowice, ul.Bogacka 14, e-mail: sklep@ekola.com.pl , Telefon: 736 005 085 lub 77 447 35 30

    – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od UMOWY SPRZEDAŻY następujących

    rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

    rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

    – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

    – Imię i nazwisko KONSUMENTA(-ów)

    – Adres KONSUMENTA(-ów)

    – Podpis KONSUMENTA(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

    – Data

    (*) Niepotrzebne skreślić.

    Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy
    Wyłącznie KLIENTOWI będącemu KONSUMENTEM przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za KONSUMENTA uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


  9. Reklamacje dotyczące PRODUKTÓW

   1. Dotyczy KLIENTA będącego KONSUMENTEM:

    Zobowiązani jesteśmy dostarczyć PRODUKT wolny od wad.
    Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

    Reklamacje można składać:
    - na piśmie na adres: A.P.U.K. EKOLA - Grzegorz Cieliszak, 46-243 Borkowice, ul.Bogacka 14;
    - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ekola.com.pl

    W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy PRODUKT pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj PRODUKTU lub sposób jego zamontowania, dostarczenie PRODUKTU byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania PRODUKTU Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem SPRZEDAŻY jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana PRODUKTU na nowy, naprawa PRODUKTU, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

   2. Dotyczy KLIENTA niebędącego jednocześnie KONSUMENTEM:

    W przypadku UMOWY SPRZEDAŻY zawieranej z KLIENTEM niebędącym jednocześnie KONSUMENTEM, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady PRODUKTU zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady.

   3. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, KLIENT może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.


  10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

   1. SKLEP INTERNETOWY podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez KLIENTÓW.

   2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, KLIENT może zgłaszać pisemnie na adres: A.P.U.K. EKOLA - Grzegorz Cieliszak, 46-243 Borkowice, ul.Bogacka 14, mailowo pod adres sklep@ekola.com.pl lub [przy użyciu formularza kontaktowego.

   3. W reklamacji KLIENT powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.


  11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

   1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.- KONSUMENT może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej UMOWY SPRZEDAŻY do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).- KONSUMENT może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej UMOWY SPRZEDAŻY przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).- Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między KONSUMENTAMI i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


   2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez KONSUMENTA z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.3. Informujemy, że zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z KONSUMENTAMI w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między A.P.U.K. EKOLA - Grzegorz Cieliszak a KONSUMENTEM jest: Inspekcja Handlowa dostępny pod adresem: http://www.katowice.wiih.gov.pl. KONSUMENT może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

  12. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

   1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z KONSUMENTAMI jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

   2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy A.P.U.K. EKOLA - Grzegorz Cieliszak, 46-243 Borkowice, ul.Bogacka 14 a KLIENTEM, który nie jest KONSUMENTEM zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

   3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami KLIENTÓW i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel